Statut fundacji

STATUT FUNDACJI

POD NAZWĄ „FUNDACJA SAFE WATER, SAFE LAND”

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Safe Water, Safe Land”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Ane Piżl, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym dnia 14 kwietnia 2015 r. przez notariusza – Mariusza Soczyńskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie.
 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i prawem miejscowym.

 

 • 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

 • 4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

 

 • 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

 • 6

Celami Fundacji są:

 1. docieranie ze szkoleniami z pierwszej pomocy po za granicami Rzeczpospolitej Polskiej do krajów pozbawionych dostępu do edukacji ratowniczej,
 2. docieranie ze szkoleniami, informacją i pomocą do miejsc szczególnie narażonych na negatywne skutki zmian klimatycznych oraz wsparcie w dostosowywaniu się krajów i społeczności lokalnych do skutków tych zmian;
 3. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania pierwszej pomocy wśród podróżników, żeglarzy, osób uprawiających sporty wodne i sporty ekstremalne w Polsce;
 4. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie podnoszenia świadomości prozdrowotnej;
 5. promowanie idei pierwszej pomocy i budzenie świadomości społecznej w zakresie znaczenia pierwszej pomocy przy ratowaniu życia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajach rozwiniętych;
 6. organizowanie pomocy rzeczowej w zakresie ochrony zdrowia dla krajów rozwijających się;
 7. działalność charytatywna na rzecz krajów rozwijających się;

 

 

 • 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a.   organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w krajach pozbawionych dostępu do edukacji ratowniczej; b.   prowadzenie akcji szkoleniowych i kampanii informacyjnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w krajach rozwiniętych w szczególności mających na celu pokazanie zagrożeń w turystyce wodnej i pracy na wodzie; c.   prowadzenie akcji szkoleniowych i kampanii informacyjnych na lądzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w krajach rozwiniętych mających na celu podnoszenie ogólnego poziomu świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

 • 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (cztery tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

 • 9

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku fundacji,
 5. odsetek bankowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

 • 10

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Rada Fundacji

 • 11
 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 5. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 6. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 7. śmierci członka.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 

 • 12

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

 • 13
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Posiedzenia Rady fundacji mogą odbywać się za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 

Zarząd

 • 14
 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 5. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
 6. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 7. śmierci członka Zarządu.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

 • 15
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizacja celów statutowych,
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 9. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
 10. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji.
 11. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

 • 16
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Sposób reprezentacji

 • 17
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50.000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

 • 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej ¾ członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

 • 19
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 • 20
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji
 4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

 

Statut został przyjęty dnia 14 kwietnia 2015 r.

 

Podpisano: Ane Piżl – Fundator